Factory Unit 1:
Factory Unit 2:

Distribution Center

Address of our distribution centers

 • Dhaka-1

  • House # 13,Road # 04
  • Dhanmondi R/A,Dhaka-1209
  • Tel: 02-8612862, 8612834
  • Mobile - 01841-548370(ASM)
  • 01841-638756 (Depot In-Charge)
  • Email: dhakadepot@generalpharma.com
 • Dhaka-2

  • House No. 10, Rabindra Swarani
  • Sector 07, Uttara, Dhaka
  • Tel: 02-8961704
  • Mobile - 01841-548370 (ASM)
  • 01841-811649 (Depot In-Charge)
  • Email: uttaradepot@generalpharma.com
 • CHITTAGONG

  • 24, East Shahid Mirza Lane
  • Mehedibagh, Chittagong
  • Tel: 031-613814
  • Mobile :01841-038869(ASM)
  • 01841-085042 (Depot In-Charge)
  • Email: ctgdepot.it@generalpharma.com
 • COMILLA

  • Sishu Mongol Road (Near CD Path Hospital)
  • Kandirpar, Comilla
  • Tel: 081-65990
  • 01841-085032 (ZM)
  • 01841-085043 (Depot In-Charge)
  • Email: comilladepot.it@generalpharma.com
 • SYLHET

  • 61, Housing Estate, Shyamolima
  • Amborkhana, Sylhet
  • Tel: 0821-712189
  • Mobile: 01714-085789(Depot In-Charge)
  • Email: sylhetdepot.it@generalpharma.com
 • Mymensingh

  • 43, Nawmahal Road
  • Mymensingh -2200
  • Tel: 091-67889,Mobile: 01841-851628 (ASM)
  • 01841-085009 (ZM), 01841-085016 (RSM)
  • 01841-0097164 (Depot In-Charge)
  • Email: msinghdepot.it@generalpharma.com
 • NOAKHALI

  • Riyadh Mansion (1st floor)
  • Holding # 551 (East Market)
  • Feni Road, Chowmuhani, Noakhali
  • Tel: 0321-52260,Mobile - 01841-085014 (RSM)
  • 01841-085017 (ZM)
  • 01841-085041 (Depot In-Charge)
  • Email: noakhalidepot.it@generalpharma.com
 • CHANDPUR

  • Jahanara Mansin, (Near Samaj Seba
  • Adhidaptar & BRAC Brance Office)
  • Stadium Road, Chandpur
  • Tel: 0841-66227
  • Mobile – 01841-164770 (ZM)
  • 01841-164786 (Depot In-Charge)
  • Email: chandpurdepot.it@generalpharma.com
 • COX'S BAZAR

  • A. K. Monjil, South Tekpara
  • Pahartoly Road (Near Kalur Dokan)
  • Cox's Bazar
  • Tel: 0341-63301,Mobile - 01841-085772(ZM)
  • 01841-085022 (Depot In-Charge)
  • Email: coxbazardepot.it@generalpharma.com
 • RAJSHAHI

  • House # 412/B, Ward #15, Kadirgonj
  • Dori khorbona, Uposhahar
  • New Market Road, Rajshahi
  • Tel: 0721-761057
  • Mobile - 01841-085033(RSM)
  • 01841-164773(Depot In-Charge)
  • Email: rajshahidepot.it@generalpharma.com
 • BOGRA

  • Roy Bahadur Road
  • Jaleshsworytola, Bogra
  • Tel: 051-64601
  • Mobile – 01841-085787 (ASM)
  • 01841-164751(ZM)
  • 01841-085039(Depot In-Charge)
  • Email: bogradepot.it@generalpharma.com
 • RANGPUR

  • House #124, Road # 2, Circuit House
  • Lane C. S. Road, Dhap, Rangpur
  • Tel: 0521-65041
  • Mobile - 01841 -164787 (ZM)
  • 01841-085805 (Depot In-Charge)
  • Email: rangpurdepot.it@generalpharma.com
 • PABNA

  • House # 665/717,
  • General Hospital Road,
  • Shalgaria, Pabna
  • Tel: 0731-62248
  • Mobile - 01714-085794 (RSM)
  • 01841-594292 (Depot In-Charge)
  • Email: pabnadepot.it@generalpharma.com
 • DINAJPUR

  • Talpukur Road, Munshipara
  • P. S. - Kotwali, Dinajpur
  • Tel: 0531-64949
  • Mobile - 01841-164792 (ZM)
  • Email: dinajpurdepot.it@generalpharma.com
 • KHULNA

  • 126, Khanjahan Ali Road
  • 1 No. Kakolibagh, Khulna
  • Tel: 041-720191
  • Mobile - 01841-085045 (RSM)
  • 01841-085801(Depot In-Charge)
  • Email: khulnadepot.it@generalpharma.com
 • BARISAL

  • 632/628 Hazrat Kalu Shah Sarak
  • Alekanda, Barisal
  • Tel: 0431-65101
  • Mobile - 01841-430523(ASM)
  • 01841-085026 / 01841-040274 (ZM)
  • 01841-085044 (Depot In-Charge)
  • Email: barisaldepot.it@generalpharma.com
 • KUSHTIA

  • Land Mark
  • 36/1, RCRC Road (Hospital More)
  • Court Para, Kushtia
  • Tel: 071-73303
  • Mobile - 01841-085025(RSM)
  • 01841-026076 (Depot In-Charge)
  • Email: kushtiadepot.it@generalpharma.com
 • Faridpur

  • 76 Badamtoli Road, Alipur
  • P.S -Kotwali, Faridpur
  • Tel: 0631-62908
  • Mobile - 01841-085013 (RSM)
  • 01841-164759 (Depot In-Charge)
  • Email: faridpurdepot.it@generalpharma.com
 • JESSORE

  • Godhuli House No :30
  • Karbala Road, Jessore
  • Tel: 0421-67181
  • Mobile - 01841-023860 (RSM)
  • 01841-085037 (Depot In-Charge)
  • Email: jessoredepot.it@generalpharma.com
 • NARAYANGONJ

  • 14/2 New Chashara
  • Narayangonj
  • Tel: 02-7640552
  • Mobile - 01841-085790(RSM)
  • 01841-352856 (Depot In-Charge)
  • Email: ngonjdepot.it@generalpharma.com
 • TANGAIL

  • Salawat
  • C/O Eng. Md. Swakat Hossain
  • Muslimpara,Akur-Takur Para
  • Tangail Sadar, Tangail
  • Momile - 01841-164761(ZM)
  • 01841-594291(Depot In-Charge)
  • Email: tangaildepot.it@generalpharma.com
 • B.BARIA

  • Salawat,76,Bhawalia
  • Dighirpar Madda Para,B.Baria
  • Momile - 01841-094404(ZM)
  • 01841-365025(Depot In-Charge)
  • Email: bbariadepot.it@generalpharma.com